Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của THG

1. Đăng ký sử dụng, mật khẩu truy cập, bảo mật.

THG hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Khách hàng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

2. Quy định về nội dung

Tất cả các thông tin gửi, nhận qua dịch vụ các dịch vụ của THG như cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS, văn bản, Email, Chat đều mang tính riêng tư, vì vậy THG sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống phần mềm dịch vụ của THG. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm với bất cứ nội dung nào đưa lên hoặc truyền tải qua hệ thống phần mềm dịch vụ của THG hoặc với người sử dụng trang web với bất cứ mục đích gì. Khách hàng đồng ý sử dụng Contact Center (sản phẩm của THG) trong khuôn khổ phù hợp với các quy định và luật pháp hiện hành và cam kết không sử dụng Contact Center để đưa lên, truyền tải, phân phối, liên kết các nội dung

Khách hàng không được sử dụng bất cứ phương tiện, thiết bị gì để kiểm soát hoặc sao chép các trang web hoặc các nội dung trong trang web mà không được sự đồng ý trước của THG bằng văn bản. THG có toàn quyền kiểm soát, từ chối hoặc gỡ bỏ bất cứ thông tin gì vi phạm các điều khoản này, và cao hơn nữa, hủy bỏ quyền sử dụng dịch vụ THG của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Luật áp dụng

Thỏa thuận này được công nhận và thực thi theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.